Faculty
PEDIATRICS
Name Designation
Dr. Sri Hari Alapati Professor
Dr. Nisarga
Dr. Dhananjaya C D Assoc. Professor
Dr. Thimmappa Asst. Professor
Dr. Naveen Kumar B.V  
Dr. Basavaraj Sr. Resident
Dr. Gopinath M  
Dr. Jagadisha S  
Dr. Srinivas  
Dr. Priyadarshini B P Jr. Resident
Dr. Lokesh M  
Dr. Sudharshan G.B  
Dr. Arun B.C.  
Dr. Jyothirmai P